Teza

WO-245/19

Teza: kara dyscyplinarna za niewypełnienie obowiązku doskonalenia zawodowego. Przy uwzględnieniu okoliczności łagodzących, karą adekwatną dla obwinionego będzie kara nagany Taka kara, wskazująca obwinionemu na niewłaściwe podejście do obowiązku doskonalenia zawodowego, powinna zmobilizować go do realizacji [...]

WO-243/19

Teza: kara dyscyplinarna za niewypełnienie obowiązku doskonalenia zawodowego. Sąd przychylił się do argumentacji dotyczącej nadmiernej surowości kary pieniężnej za niewypełnienia obowiązku szkoleniowego w kontekście ogólnej sytuacji życiowej obwinionej. Sytuacja rodzinna i sprawowanie bezpośredniej opieki nad [...]

WO-239/19

Teza: kara dyscyplinarna za niewypełnienie obowiązku doskonalenia zawodowego. Obwiniony zaniedbał obowiązek szkoleniowy w odniesieniu wyłącznie do części cyklu szkoleniowego obejmującego 13 miesięcy. W przypadku istotnych perturbacji życiowych ten skrócony okres mógł utrudniać obwinionemu realizację obowiązku [...]

WO-232/19

Teza: kara dyscyplinarna za niewypełnienie obowiązku doskonalenia zawodowego. Sytuacja osobista obwinionej, przy jednoczesnym niewykonywaniu zawodu w całym okresie rozliczeniowym i niekaralności dyscyplinarnej, przemawiają za zastosowaniem kary łagodniejszej za brak punktów szkoleniowych, w miejsce kary pieniężnej [...]

WO-221/19

Teza: Kara upomnienia za nienależyte wykonywanie czynności zawodowych. Obwiniona podczas widzenia urzędowego w Areszcie Śledczym naruszyła zasady etyki radcy prawnego poprzez przekazanie korespondencji tymczasowo aresztowanemu, poza wiedzą organu określonego w art. 217a § 1 k.k.w. [...]

WO-218/19

Teza: znikoma społeczna szkodliwość czynu mimo niewypełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego. W szczególnych okolicznościach sprawy, w przypadku spełnienia przesłanek znikomej społecznej szkodliwości czynu, Wyższy Sąd Dyscyplinarny zobligowany był zgodnie z art. 437 § 2 k.p.k. w [...]

WO-208/19

Teza: zasady wypełniania obowiązku szkoleniowego. Wypełnienie obowiązku zawodowego odbywa się w ściśle określonych formach i obejmuje udział radcy prawnego w charakterze słuchacza, uczestnika, prowadzącego zajęcia, wykładowcy, lub opracowującego materiał e- learningowy w różnych formach doskonalenia [...]

2021-03-15T15:05:57+01:002020/01/09|Categories: 18. Pozostałe|Tags: , |

WO-207/19

Teza: kara dyscyplinarna w przypadku niewypełnienia obowiązku szkoleniowego. Mając na uwadze, stopień społecznej szkodliwości zarzucanego obwinionej czynu, jak również zachowanie obwinionej, a nadto jej wiek i stan majątkowy oraz fakt, że przeszła ona na emeryturę [...]

WO-205/19

Teza: przekroczenie granic wolności słowa; niekoleżeńskie zachowanie wobec drugiego radcy prawnego. Obwiniony radca prawny w trakcie rozprawy przed sądem powszechnym zasugerował, jakoby profesjonalny pełnomocnik strony przeciwnej, będący także radcą prawnym, świadomie poświadczył za zgodność z [...]