Teza: kara dyscyplinarna za niewypełnienie obowiązku doskonalenia zawodowego.
Sytuacja osobista obwinionej, przy jednoczesnym niewykonywaniu zawodu w całym okresie rozliczeniowym i
niekaralności dyscyplinarnej, przemawiają za zastosowaniem kary łagodniejszej za brak punktów szkoleniowych, w
miejsce kary pieniężnej w wysokości 3.200,00 zł wymierzenie kary nagany. Na taka ocenę wpływają też wyjaśnienia
obwinionej o subiektywnym przekonaniu, iż zwolnienie z obowiązku opłacania składek powoduje jednocześnie ustanie
obowiązku uzyskiwania punktów szkoleniowych.

WO – 232 19.docx