2019

WO-221/19

Teza: Kara upomnienia za nienależyte wykonywanie czynności zawodowych. Obwiniona podczas widzenia urzędowego w Areszcie Śledczym naruszyła zasady etyki radcy prawnego poprzez przekazanie korespondencji tymczasowo aresztowanemu, poza wiedzą organu określonego w art. 217a § 1 k.k.w. [...]

WO-201/19

Teza: naruszenie godności zawodu; brak ustaleń dot. wynagrodzenia. Obwiniony pełniąc funkcję członka zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej jednocześnie świadczył stałą pomoc prawną jako radca prawny na podstawie ustnych ustaleń, co skutkowało, że w ramach obowiązków członka zarządu, [...]

WO-245/19

Teza: kara dyscyplinarna za niewypełnienie obowiązku doskonalenia zawodowego. Przy uwzględnieniu okoliczności łagodzących, karą adekwatną dla obwinionego będzie kara nagany Taka kara, wskazująca obwinionemu na niewłaściwe podejście do obowiązku doskonalenia zawodowego, powinna zmobilizować go do realizacji [...]

WO-243/19

Teza: kara dyscyplinarna za niewypełnienie obowiązku doskonalenia zawodowego. Sąd przychylił się do argumentacji dotyczącej nadmiernej surowości kary pieniężnej za niewypełnienia obowiązku szkoleniowego w kontekście ogólnej sytuacji życiowej obwinionej. Sytuacja rodzinna i sprawowanie bezpośredniej opieki nad [...]

WO-239/19

Teza: kara dyscyplinarna za niewypełnienie obowiązku doskonalenia zawodowego. Obwiniony zaniedbał obowiązek szkoleniowy w odniesieniu wyłącznie do części cyklu szkoleniowego obejmującego 13 miesięcy. W przypadku istotnych perturbacji życiowych ten skrócony okres mógł utrudniać obwinionemu realizację obowiązku [...]

WO-232/19

Teza: kara dyscyplinarna za niewypełnienie obowiązku doskonalenia zawodowego. Sytuacja osobista obwinionej, przy jednoczesnym niewykonywaniu zawodu w całym okresie rozliczeniowym i niekaralności dyscyplinarnej, przemawiają za zastosowaniem kary łagodniejszej za brak punktów szkoleniowych, w miejsce kary pieniężnej [...]

WO-218/19

Teza: znikoma społeczna szkodliwość czynu mimo niewypełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego. W szczególnych okolicznościach sprawy, w przypadku spełnienia przesłanek znikomej społecznej szkodliwości czynu, Wyższy Sąd Dyscyplinarny zobligowany był zgodnie z art. 437 § 2 k.p.k. w [...]

WO-198/19

Teza: zasadna odmowa wszczęcia dochodzenia wobec Dziekana OIRP. W przypadku prawomocnego orzeczenia wymierzającego karę pozbawienia prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych podjęła zasadną uchwałę o skreśleniu skarżącej z listy radców [...]