Teza: zasadna odmowa wszczęcia dochodzenia wobec Dziekana OIRP.
W przypadku prawomocnego orzeczenia wymierzającego karę pozbawienia prawa do wykonywania zawodu radcy
prawnego Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych podjęła zasadną uchwałę o skreśleniu skarżącej z listy radców
prawnych. Zarzut skarżącej wobec Dziekana Okręgowej Izby Radców Prawnych działania niezgodnego z Konstytucją
jest bezprzedmiotowy.

WO – 198 19.docx