02. Naruszenie godności zawodu w działalności publicznej

WO-86/21

Teza: aroganckie zachowanie radcy prawnego.   Skierowanie przez obwinionego radcę prawnego słów „teraz może mi Pan skoczyć” do pokrzywdzonego w siedzibie Okręgowej Izby Radców Prawnych w obecności osób trzecich, stanowi delikt dyscyplinarny, uzasadniający wymierzenie kary [...]

WO-201/19

Teza: naruszenie godności zawodu; brak ustaleń dot. wynagrodzenia. Obwiniony pełniąc funkcję członka zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej jednocześnie świadczył stałą pomoc prawną jako radca prawny na podstawie ustnych ustaleń, co skutkowało, że w ramach obowiązków członka zarządu, [...]

WO-198/19

Teza: zasadna odmowa wszczęcia dochodzenia wobec Dziekana OIRP. W przypadku prawomocnego orzeczenia wymierzającego karę pozbawienia prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych podjęła zasadną uchwałę o skreśleniu skarżącej z listy radców [...]

WO-141/19

Teza: spekulacyjny obrót nieruchomością. Udział obwinionego radcy prawnego w spekulacyjnym zakupie i sprzedaży nieruchomości z przeznaczeniem na ambasadę (…) i wyrządzenie szkody majątkowej pokrzywdzonemu jest deliktem dyscyplinarnym, w szczególności, że za ten czym radca prawny [...]

WO-179/19

Teza: niewłaściwa postawa radcy prawnego; kara pieniężna. Obwiniona przebywając na zwolnieniu lekarskim i pobierając z tego tytułu zasiłek chorobowy wypłacany przez ZUS aktywnie wykonywała czynności radcy prawnego w swojej kancelarii, świadcząc usługę prawniczą dla klienta. [...]

WO-99/19

Teza: niedopełnienie obowiązków publicznoprawnych przez radcę prawnego. Uporczywe niepłacenie podatków przez radcę prawnego, potwierdzone prawomocnym wyrokiem karnym, przy zaniechaniu jakichkolwiek prawnych instrumentów dla zmiany terminu płatności podatku (odroczenie, rozłożenie na raty) stanowi naruszenie godności zawodu [...]

WO-8/19

Teza: nieuzasadniony zarzut samowoli legislacyjnej Głosowanie przez radcę prawnego – członka Prezydium OIRP - za uproszczeniem procedury oceniania kolokwiów pisemnych i ograniczeniem ilości dokumentacji związanej z kolokwiami, nie stanowiło samowoli legislacyjnej i nie uzasadniało wszczęcia [...]