13. Kary dyscyplinarne. Tymczasowe zawieszenie w czynnościach zawodowych

WO-40/21

Teza: tymczasowe zawieszenie w czynnościach zawodowych. Rodzaj oraz ilość stawianych radcy prawnemu zarzutów w postępowaniu dyscyplinarnym przemawiają za tymczasowym zawieszeniem w czynnościach zawodowych. Chodzi o wagę deliktu dyscyplinarnego zarzucanego radcy prawnemu,  wskazując na postępowanie przeciwko [...]

WO-186/20

Teza: skazanie w trybie art. 335 k.p.k. a nieuzgodniony wymiar zakazu wykonywania patronatu. Obwiniony, skazany bez przeprowadzenia rozprawy w trybie art. 335 k.p.k., który uzgodnił z rzecznikiem dyscyplinarnym karę zawieszenia prawa do wykonywania zawodu na [...]

WO-161/19

Teza: nienależyte wykonywanie zawodu radcy prawnego uzasadniające pozbawienie prawa do wykonywania zawodu.   Obwiniony, pomimo przyjęcia pełnomocnictwa, opłaty sądowej i zobowiązania się do prowadzenia na rzecz klienta sprawy sądowej związanej z wypadkiem mocodawcy w zakładzie [...]

WO-164/20

Teza: niewłaściwe wykonywanie obowiązków zawodowych przez radcę prawnego. Czyny polegające na niewydawaniu klientom dokumentów przez wiele lat od dat wypowiedzenia przez nich pełnomocnictw , stanowią poważne delikty dyscyplinarne uzasadniające wymierzenie kar pieniężnych.   WO-164_20.docx

WO-97/20

Teza: uchylenie postanowienia o tymczasowym zawieszenie w czynnościach zawodowych. Postanowienie Prokuratury Rejonowej o umorzeniu dochodzenia, będącego jedną z podstaw wydania postanowienia o tymczasowym zawieszeniu obwinionej w czynnościach zawodowych, stanowi podstawę do uchylenia postanowienia o tymczasowym [...]

WO-29/20

Teza: tymczasowe zawieszenie w czynnościach zawodowych. Fakt prowadzenia postępowania karnego przeciwko radcy prawnemu stanowi formalną przesłankę do rozważenia zastosowania tymczasowego zawieszenia w czynnościach zawodowych, przewidzianego w art. 65 ust. 1 ustawy o radcach prawnych. Jednakże [...]

WO-16/20

Teza: tymczasowe zawieszenie w czynnościach zawodowych. Nieprawomocny wyrok sądu karnego oraz tożsame, bardzo poważne zarzuty stawiane radcy prawnemu w postępowaniu dyscyplinarnym w pełni uzasadniają utrzymanie w mocy postanowienia Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego o tymczasowym zawieszeniu w [...]