13. Kary dyscyplinarne. Tymczasowe zawieszenie w czynnościach zawodowych

WO-31/23

     TEZA: Obwiniony radca prawny powoływał się na posiadane wpływy w Sądzie Rejonowym oraz Sądzie Okręgowym i podjął się pośrednictwa w załatwieniu sprawy odroczenia wykonania kar pozbawienia wolności, orzeczonych prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego wobec 4 [...]

WO-1/23

TEZA: Obwiniony radca prawny nie dochował należytej staranności zawodowej poprzez nie uzyskanie dokumentów i danych koniecznych do uzupełnienia braku formalnego skargi konstytucyjnej, zaniechał podjęcia próby uzyskania wglądu do takich dokumentów lub pozyskania z nich danych [...]

WO-34/23

TEZA: Za przewinienie dyscyplinarne, polegające na niedopełnieniu obowiązku doskonalenia zawodowego, orzeczona przez Okręgowy Sąd Dyscyplinarny kara pieniężna w kwocie 3900 zł jest zbyt surowa. Obwiniona radca prawny jest osobą w podeszłym wieku a także wykazuje [...]

WO-68/24

TEZA: Obwiniony radca prawny, będąc pełnomocnikiem klientów, nadużył wolności pisma i przekroczył granice określone przepisami i rzeczoną potrzebą  gdyż w wezwaniu do zaniechania naruszeń dóbr osobistych skierowanym do pokrzywdzonego zawarł w nim groźbę wszczęcia postępowania [...]

WO-49/23

TEZA: Obwiniony radca prawny podczas interwencji policji zachowywał się agresywnie i w stosunku do sierżanta policji używał słów powszechnie uważanych za wulgarne i obraźliwe, czym znieważył go podczas i w związku z wykonywaniem czynności służbowych. [...]

WO-80/21

TEZA: Podmiot kontrolowany przez radców prawnych (spółka z o.o. w której radcowie prawni przejęli udziały w trakcie wykonywania obsługi prawnej) pozywa swojego byłego klienta (inną spółkę) a następnie kieruje sprawę na drogę postępowania egzekucyjnego przeciwko [...]

WO-223/22

TEZA: Obwiniony radca prawny przyjął od klienta (pokrzywdzonego) pełnomocnictwo do reprezentowania go oraz kwotę 2.400 zł z tytułu wynagrodzenia i przez 4 miesiące nie wywiązał się z przyjętego zlecenia, co uzasadniało wymierzenie kary dyscyplinarnej za [...]