07. Rozliczenie z klientem

WO-29/21

Teza: wynagrodzenie za wygraną sprawę Brak określenia wynagrodzenia przez radcę prawnego w przypadku przegranej sprawy a uzależnienie go jedynie od pozytywnego wyniku sprawy stanowi delikt dyscyplinarny.     WO-29_21.docx

2021-09-24T09:14:38+02:002021/09/21|Categories: 07. Rozliczenie z klientem|Tags: |

WO-201/19

Teza: naruszenie godności zawodu; brak ustaleń dot. wynagrodzenia. Obwiniony pełniąc funkcję członka zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej jednocześnie świadczył stałą pomoc prawną jako radca prawny na podstawie ustnych ustaleń, co skutkowało, że w ramach obowiązków członka zarządu, [...]

WO-95/19

Teza: pobranie honorarium i niewykonywanie czynności zawodowych. Doprowadzenie klientki przez radcę prawnego do niekorzystnego rozporządzenia mieniem  poprzez wprowadzenie jej w błąd co do zamiaru świadczenia usług radcowskich i pobranie od niej kwoty 5.700 zł za [...]

WO-113/19

Teza: niewłaściwe rozliczenie z klientami. Obwiniony radca prawny pomimo otrzymanego wezwania do zapłaty, odmówił zwrotu na rzecz swoich klientów kwoty 50.000 zł, stanowiącej część powierzonego mu przez ww. osoby depozytu pieniężnego, stanowiącego odszkodowanie ustalone decyzją [...]

2021-03-15T15:21:27+01:002019/10/23|Categories: 07. Rozliczenie z klientem|Tags: |

WO-89/19

Teza: zdeponowanie pieniędzy klienta. Zdeponowanie przez obwinionego radcę prawnego środków pieniężnych w wysokości 260.000 złotych otrzymanych od szpitala na rachunku bankowym spółki Kancelaria Radców Prawnych - spółka partnerska, niewyodrębnionym od innych rachunków bankowych, stanowi delikt [...]

WO-68/19

Teza: rozliczenia z klientem. Radca prawny przyjmując pełnomocnictwo od klienta do reprezentowania go w postępowaniu administracyjnym przed Wojewodą Mazowieckim w sprawie o potwierdzenie prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia poza granicami Rzeczypospolitej majątki ustalił, że [...]

2021-04-06T11:05:46+02:002019/07/05|Categories: 07. Rozliczenie z klientem|Tags: , |

WO-56/19

Teza: rozliczenie z klientem. Obwiniony po otrzymaniu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego na swój rachunek bankowy powinien nie tylko powiadomić o powyższym klientów, ale także dokonać stosownego rozliczenia, w szczególności jeżeli wcześniej otrzymał należne honorarium. Brak [...]

2021-04-06T11:03:39+02:002019/07/05|Categories: 07. Rozliczenie z klientem|Tags: , |