Teza: rozliczenie z klientem.

Obwiniony po otrzymaniu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego na swój rachunek bankowy powinien nie tylko powiadomić o powyższym klientów, ale także dokonać stosownego rozliczenia, w szczególności jeżeli wcześniej otrzymał należne honorarium. Brak pisemnej umowy z klientami stanowi okoliczność obciążającą obwinionego.

WO-56.19-orzeczenie.docx (2)