01. Naruszenie godności i wymaganej staranności zawodu przy wykonywaniu czynności zawodowych

WO-156/20

Teza: obowiązek stawiennictwa na rozprawie pomimo braku wynagrodzenia.   Nieuiszczenie wynagrodzenia należnego radcy prawnemu – pełnomocnikowi procesowemu - przez mocodawczynię nie uzasadnia niestawiennictwa radcy prawnego na rozprawie, chyba, że radca prawny wypowiedział pełnomocnictwo a jego [...]

WO-203/20

Teza: lekceważenie Rzecznika Dyscyplinarnego, niewłaściwe wykonywanie czynności zawodowych.   Brak reakcji obwinionego radcy prawnego na pisma Rzecznika Dyscyplinarnego, nierzetelne wykonywanie czynności zawodowych polegające na podjęciu się prowadzenia sprawy spadkowej po zmarłym obcokrajowcu bez posiadania wystarczającej [...]

WO-86/21

Teza: aroganckie zachowanie radcy prawnego.   Skierowanie przez obwinionego radcę prawnego słów „teraz może mi Pan skoczyć” do pokrzywdzonego w siedzibie Okręgowej Izby Radców Prawnych w obecności osób trzecich, stanowi delikt dyscyplinarny, uzasadniający wymierzenie kary [...]

WO-161/19

Teza: nienależyte wykonywanie zawodu radcy prawnego uzasadniające pozbawienie prawa do wykonywania zawodu.   Obwiniony, pomimo przyjęcia pełnomocnictwa, opłaty sądowej i zobowiązania się do prowadzenia na rzecz klienta sprawy sądowej związanej z wypadkiem mocodawcy w zakładzie [...]

WO-115/20

Teza: nienależyte wykonywanie obowiązków zawodowych.   Obowiązkiem radcy prawnego jest złożenie środka zaskarżenia w ściśle ustawowo określonym terminie. Rezygnacja ze składania środka zaskarżenia była dopuszczalna wyłącznie pod warunkiem uzyskania od mocodawczyni wyraźnej dyspozycji.   WO-115_20.docx

WO-164/20

Teza: niewłaściwe wykonywanie obowiązków zawodowych przez radcę prawnego. Czyny polegające na niewydawaniu klientom dokumentów przez wiele lat od dat wypowiedzenia przez nich pełnomocnictw , stanowią poważne delikty dyscyplinarne uzasadniające wymierzenie kar pieniężnych.   WO-164_20.docx