01. Naruszenie godności i wymaganej staranności zawodu przy wykonywaniu czynności zawodowych

WO-49/23

TEZA: Obwiniony radca prawny podczas interwencji policji zachowywał się agresywnie i w stosunku do sierżanta policji używał słów powszechnie uważanych za wulgarne i obraźliwe, czym znieważył go podczas i w związku z wykonywaniem czynności służbowych. [...]

WO-22/23

TEZA: Okręgowy Sąd Dyscyplinarny orzekał w granicach czynu objętego wnioskiem o ukaranie, który jest tożsamy z przestępstwem z art. 266 § 1 k.k. (tajemnica służbowa).  Popełnienie przestępstwa przez radcę prawnego stwierdził sąd karny w prawomocnym [...]

WO-42/23

TEZA: Zebrany w sprawie materiał dowodowy sprowadzał się do przeciwstawnych zeznań obwinionej i pokrzywdzonego oraz zgromadzonych dokumentów. Po analizie całości materiału dowodowego, kierując się doświadczeniem życiowym oraz zasadami logicznego rozumowania, Wyższy Sąd Dyscyplinarny przyjął za [...]

WO-14/23

TEZA: Obwiniony radca prawny dopuścił się naruszenia godności zawodu w życiu prywatnym przez to, iż działając w celu uzyskania dla siebie kredytu przedłożył podrobiony dokument w postaci zeznania o wysokości osiągniętego dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej  [...]