01. Naruszenie godności i wymaganej staranności zawodu przy wykonywaniu czynności zawodowych

WO-140/20

Teza: punkty szkoleniowe; koszty postępowania. 1. Nie uzyskanie punktów szkoleniowych przez obwinionego jest deliktem dyscyplinarnym 2. Przyznanie się przez obwinionego do popełnienia zarzucanego mu przewinienia, czego konsekwencją było orzeczenie w sprawie bez prowadzenia rozprawy nie [...]

WO-121/20

Teza: punkty szkoleniowe. Nie uzyskanie przez radcę prawnego punktów szkoleniowych stanowi naruszenie obowiązku określonego w regulaminie zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządów służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku i jest [...]

WO-22/20

Teza; obrona interesów klienta z przekroczeniem prawa. Obrona przez radcę prawnego interesów swojego klienta nie może skutkować takim wykorzystaniem narzędzi prawnych, które naruszają prawa osób trzecich. Tłumaczenie swojego postępowania wyłącznie potrzebą działania na rzecz klienta, [...]

WO-66/20

Teza: nieusprawiedliwione niestawiennictwo na rozprawie. Stawiennictwo na rozprawach jest zawsze obowiązkiem radcy prawnego. W przypadku gdy nie jest to możliwe powinien on usprawiedliwić przed sądem swoją nieobecność lub zapewnić zastępstwo. W przedmiotowej sprawie okolicznością niesporną [...]

WO-221/19

Teza: Kara upomnienia za nienależyte wykonywanie czynności zawodowych. Obwiniona podczas widzenia urzędowego w Areszcie Śledczym naruszyła zasady etyki radcy prawnego poprzez przekazanie korespondencji tymczasowo aresztowanemu, poza wiedzą organu określonego w art. 217a § 1 k.k.w. [...]

WO-201/19

Teza: naruszenie godności zawodu; brak ustaleń dot. wynagrodzenia. Obwiniony pełniąc funkcję członka zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej jednocześnie świadczył stałą pomoc prawną jako radca prawny na podstawie ustnych ustaleń, co skutkowało, że w ramach obowiązków członka zarządu, [...]

WO-141/19

Teza: spekulacyjny obrót nieruchomością. Udział obwinionego radcy prawnego w spekulacyjnym zakupie i sprzedaży nieruchomości z przeznaczeniem na ambasadę (…) i wyrządzenie szkody majątkowej pokrzywdzonemu jest deliktem dyscyplinarnym, w szczególności, że za ten czym radca prawny [...]

WO-102/19

Teza: nienależyte wykonywanie obowiązków zawodowych. Obwiniony radca prawny nie złożył w terminie apelacji w imieniu klienta, czym dopuścił się deliktu dyscyplinarnego. Jednakże przeanalizowany materiał dowodowy wskazuje, że nie jest on winny drugiego zarzucanego deliktu dyscyplinarnego, [...]

WO-179/19

Teza: niewłaściwa postawa radcy prawnego; kara pieniężna. Obwiniona przebywając na zwolnieniu lekarskim i pobierając z tego tytułu zasiłek chorobowy wypłacany przez ZUS aktywnie wykonywała czynności radcy prawnego w swojej kancelarii, świadcząc usługę prawniczą dla klienta. [...]

WO-95/19

Teza: pobranie honorarium i niewykonywanie czynności zawodowych. Doprowadzenie klientki przez radcę prawnego do niekorzystnego rozporządzenia mieniem  poprzez wprowadzenie jej w błąd co do zamiaru świadczenia usług radcowskich i pobranie od niej kwoty 5.700 zł za [...]