14. Postępowanie dyscyplinarne a postępowanie karne

WO-239/19

Teza: kara dyscyplinarna za niewypełnienie obowiązku doskonalenia zawodowego. Obwiniony zaniedbał obowiązek szkoleniowy w odniesieniu wyłącznie do części cyklu szkoleniowego obejmującego 13 miesięcy. W przypadku istotnych perturbacji życiowych ten skrócony okres mógł utrudniać obwinionemu realizację obowiązku [...]

WO-141/19

Teza: spekulacyjny obrót nieruchomością. Udział obwinionego radcy prawnego w spekulacyjnym zakupie i sprzedaży nieruchomości z przeznaczeniem na ambasadę (…) i wyrządzenie szkody majątkowej pokrzywdzonemu jest deliktem dyscyplinarnym, w szczególności, że za ten czym radca prawny [...]

WO-166/19

Teza; tymczasowe zawieszenie w czynnościach zawodowych. Podstawową przesłanką uzasadniającą tymczasowe zawieszenie radcy prawnego w wykonywaniu czynności zawodowych na podstawie art. 652 ust 1 ustawy o radcach prawnych jest waga, rodzaj i skala zarzutów wobec radcy [...]

WO-6/19

Teza: skazanie wyrokiem karnym i uniewinnienie orzeczeniem dyscyplinarnym za ten sam czyn Skazanie radcy prawnego prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego za nieumyślne naruszenie zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym nie można uznać za naruszenie godności zawodu radcy [...]