17. Odpowiednie stosowanie przepisów kodeksu karnego i kodeksu postępowania karnego

WO-218/22

TEZA: Na rozprawie przed Wyższym Sądem Dyscyplinarnym, będącym sądem pierwszej instancji, Zastępca Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego, mając na uwadze ugodę, do jakiej doszło pomiędzy pokrzywdzoną i obwinionym radcą prawnym, cofnął wniosek o ukaranie oraz wniósł o [...]

WO-31/23

TEZA: Postanowienie o odmowie zawieszenia postępowania dyscyplinarnego wydane przez sąd odwoławczy nie podlega zaskarżeniu. Wynika to z treści art. 426 § 1 k.p.k. , stosowanego odpowiednio w związku z art. 741 ustawy o radcach prawnych. [...]

WO-83/23

TEZA: Obwiniony radca prawny naruszył obowiązek dbania o rozwój zawodowy poprzez kształcenie ustawiczne i nie uzyskał wymaganej liczby punktów w cyklu szkoleniowym 2018-2020. Nie jest zasadny zarzut obwinionego znikomego stopnia społecznej szkodliwości czynu i nieumorzenie [...]

WO-120/23

TEZA: Podstawą wyłączenia sędziego może być każda okoliczność, jeśli tylko uzasadnia wątpliwość co do bezstronności sędziego, którą należy rozumieć zarówno jako subiektywne odczucie sędziego, jak i jego bezstronność w odbiorze zewnętrznym opartą na zobiektywizowanych przesłankach [...]