17. Odpowiednie stosowanie przepisów kodeksu karnego i kodeksu postępowania karnego

WO-78/22

TEZA: Wyższy Sąd Dyscyplinarny po analizie wszystkich okoliczności stwierdził, że argumenty przyjęte przez Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego w postanowieniu o umorzeniu dochodzenia zasługiwały na uwzględnienie. Okoliczności sprawy nie wskazują, że zachowanie radcy prawnego w sposób zawiniony [...]

WO-26/22

TEZA: Wydanie orzeczenia przez sąd dyscyplinarny za czyn tożsamy w opisie z czynem, za który obwiniony radca prawny został skazany w postępowaniu karnym (przekroczenie uprawnień w zakresie przetwarzania danych osobowych) nie jest naruszeniem zasady samodzielności [...]