17. Odpowiednie stosowanie przepisów kodeksu karnego i kodeksu postępowania karnego

WO-52/21

Teza: koszty postępowania dyscyplinarnego w przypadku uniewinnienia. W oparciu o art. 632 k.p.k., w przypadku uniewinnienia w sprawach z oskarżenia publicznego, koszty procesu ponosi Skarb Państwa. Stosując ten zapis odpowiednio, na podstawie art. 741 ustawy [...]

WO-55/21

Teza: wniesienie odwołania przez osobę nie mającą statusu pokrzywdzonego. Odwołanie wniesione przez osobę nie mającą statusu pokrzywdzonego jest pozostawione bez rozpoznania. Dla ustalenia, czy dany podmiot dysponuje statusem pokrzywdzonego, konieczne jest stwierdzenie bezpośredniości naruszenia dobra [...]