17. Odpowiednie stosowanie przepisów kodeksu karnego i kodeksu postępowania karnego

WO-181/20

Teza: brak podstaw do przywrócenia terminu a zastosowanie art. 440 k.p.k.                                                                                              W przypadku, gdy nie doszło do popełnienia deliktu dyscyplinarnego, jednakże nie ma podstaw do przywrócenia terminu do wniesienia odwołania, może mieć zastosowanie art. [...]

WO-165/20

Teza: wznowienie postępowania dyscyplinarnego.   Nadzwyczajny tryb zaskarżenia prawomocnie zakończonego postępowania dyscyplinarnego w postaci wznowienia postępowania jest dopuszczalny w postępowaniu dyscyplinarnym, jednakże muszą być spełnione odpowiednie przesłanki określone w przepisach rozdziału 56 k.p.k.     [...]

WO-151/20

Teza: wznowienie postępowania – właściwość sądu.   Właściwość sądu w przypadku wznowienia postępowania została uregulowana w odpowiednio stosowanym w postępowaniu dyscyplinarnym art. 544 k.p.k.  W kwestii wznowienia orzeka sąd okręgowy, zaś w przypadku wznowienia postępowania [...]

WO-46/21

Teza: zawieszenie postępowania ze względu na status Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Kwestia statusu osób będących sędziami Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego nie może być rozważana w kategoriach przeszkody, a tym bardziej długotrwałej przeszkody, uzasadniającej zawieszenie postępowania [...]

WO-27/21

Teza: wygórowane koszty postępowania dyscyplinarnego.   Ustalenie kosztów postępowania dyscyplinarnego w sprawie niewypełnienia w całości obowiązku doskonalenia zawodowego na kwotę 1.500 zł, przy bardzo złej sytuacji materialnej obwinionej, jest wygórowane.     WO-27_21.docx

WO-1/21

Teza: zawieszenie postępowania dyscyplinarnego.   Zawieszenie postępowania dyscyplinarnego jest instytucją wyjątkową, możliwą do zastosowania w postępowaniu dyscyplinarnym ale jedynie w przypadku istnienia długotrwałej przeszkody uniemożliwiającej prowadzenie postępowania (art. 22 § 1 k.p.k.). W postępowaniu dyscyplinarnym [...]

WO-208/20

Teza: koszty obrońcy osoby uniewinnionej.   Błędne jest stanowisko, że osobie uniewinnionej (czy też w stosunku do której umorzono postępowanie) nie należy się zwrot kosztów ustanowienia obrońcy z wyboru. Prowadziłoby to do ponoszenia przez osobę [...]

WO-189/20

Teza: odpowiednie obniżenie kosztów postępowania dyscyplinarnego.   Zawinione uchybienia Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego, który wskutek błędów proceduralnych co raz generował kolejne koszty postępowania dyscyplinarnego, końcowo doprowadziły do rozpoznania sprawy na rozprawie, jednakże skutki takich działań (koszty [...]