17. Odpowiednie stosowanie przepisów kodeksu karnego i kodeksu postępowania karnego

WO-16/21

Teza: pozostawienie odwołania bez rozpoznania.   Odpowiednie stosowanie przepisu art. 426 § 1 k.p.k. w postępowaniu dyscyplinarnym powoduje, że od postanowienia Rzecznika Dyscyplinarnego o  odmowie  wszczęcia dochodzenia  przysługuje  odwołanie  do Okręgowego Sądu  Dyscyplinarnego jako sądu  [...]

WO-181/20

Teza: brak podstaw do przywrócenia terminu a zastosowanie art. 440 k.p.k.                                                                                              W przypadku, gdy nie doszło do popełnienia deliktu dyscyplinarnego, jednakże nie ma podstaw do przywrócenia terminu do wniesienia odwołania, może mieć zastosowanie art. [...]

WO-165/20

Teza: wznowienie postępowania dyscyplinarnego.   Nadzwyczajny tryb zaskarżenia prawomocnie zakończonego postępowania dyscyplinarnego w postaci wznowienia postępowania jest dopuszczalny w postępowaniu dyscyplinarnym, jednakże muszą być spełnione odpowiednie przesłanki określone w przepisach rozdziału 56 k.p.k.     [...]

WO-151/20

Teza: wznowienie postępowania – właściwość sądu.   Właściwość sądu w przypadku wznowienia postępowania została uregulowana w odpowiednio stosowanym w postępowaniu dyscyplinarnym art. 544 k.p.k.  W kwestii wznowienia orzeka sąd okręgowy, zaś w przypadku wznowienia postępowania [...]

WO-46/21

Teza: zawieszenie postępowania ze względu na status Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Kwestia statusu osób będących sędziami Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego nie może być rozważana w kategoriach przeszkody, a tym bardziej długotrwałej przeszkody, uzasadniającej zawieszenie postępowania [...]

WO-27/21

Teza: wygórowane koszty postępowania dyscyplinarnego.   Ustalenie kosztów postępowania dyscyplinarnego w sprawie niewypełnienia w całości obowiązku doskonalenia zawodowego na kwotę 1.500 zł, przy bardzo złej sytuacji materialnej obwinionej, jest wygórowane.     WO-27_21.docx

WO-1/21

Teza: zawieszenie postępowania dyscyplinarnego.   Zawieszenie postępowania dyscyplinarnego jest instytucją wyjątkową, możliwą do zastosowania w postępowaniu dyscyplinarnym ale jedynie w przypadku istnienia długotrwałej przeszkody uniemożliwiającej prowadzenie postępowania (art. 22 § 1 k.p.k.). W postępowaniu dyscyplinarnym [...]

WO-208/20

Teza: koszty obrońcy osoby uniewinnionej.   Błędne jest stanowisko, że osobie uniewinnionej (czy też w stosunku do której umorzono postępowanie) nie należy się zwrot kosztów ustanowienia obrońcy z wyboru. Prowadziłoby to do ponoszenia przez osobę [...]