17. Odpowiednie stosowanie przepisów kodeksu karnego i kodeksu postępowania karnego

WO-185/20

Teza: odpowiednie obniżenie kosztów postępowania dyscyplinarnego.  Uwzględnienie przez Okręgowy Sąd Dyscyplinarny wniosku Rzecznika Dyscyplinarnego o orzeczenie uzgodnionej z obwinionym kary istotnie przyczyniło się do ograniczenia czynności procesowych do minimum, co powinno znaleźć odzwierciedlenie w niższych [...]

WO-140/20

Teza: obciążanie obwinionego kosztami postepowania odwoławczego. Obciążenie obwinionego kosztami postepowania odwoławczego jest nie do pogodzenia z zasadami słuszności w przypadku, gdy kwestia samej odpowiedzialności dyscyplinarnej nie jest przedmiotem odwołania (orzeczenie pierwszoinstancyjne w tej części staje [...]

WO-50/21

Teza: przedawnienie karalności a ustanowienie pełnomocnika z urzędu.   Przedawnienie karalności jako tzw. bezwzględna przesłanka procesowa uniemożliwiająca zarówno wszczęcie samego postępowania dyscyplinarnego, jak i jego prowadzenie, powoduje że brak jest możliwości kontynuowania postępowania na każdym [...]

WO-45/21

Teza: koszty pełnomocnika pokrzywdzonego. W oparciu o art. 627 k.p.k., w przypadku orzeczenia skazującego zasądza się od obwinionego zwrot wydatków. Wskazany przepis odnosi się do oskarżyciela posiłkowego. W ocenie Wyższego Sądu Dyscyplinarnego, odpowiednie stosowanie tej [...]