14. Postępowanie dyscyplinarne a postępowanie karne

WO-171/18

Zgodnie z brzmieniem art. 652 ust. 2 ustawy o radcach prawnych, sąd dyscyplinarny orzeka obligatoryjnie o tymczasowym zawieszeniu w czynnościach zawodowych radcy prawnego, w stosunku do którego, w prowadzonym przeciwko niemu postępowaniu karnym zastosowano tymczasowe [...]

WO-100/18

Radca prawny  przeciwko któremu toczy się postępowanie karne, może być tymczasowo zawieszony w czynnościach zawodowych przez sąd dyscyplinarny w szczególnie uzasadnionych okolicznościach sprawy. Za takie okoliczności należy uznać długą  listę zarzutów karnych postawionych radcy prawnemu [...]

WO-3/18

Zgodnie z art. 432 k. p. k. cofnięty środek odwoławczy sąd odwoławczy pozostawia bez rozpoznania chyba, że zachodzą bezwzględne przyczyny odwoławcze określone w art. 439 k. p. k. lub orzeczenie jest rażąco niesprawiedliwe w rozumieniu [...]

WO-138/17

Za czas popełnienia przestępstw (deliktów dyscyplinarnych) rozciągniętych w czasie, wieloczynowych, trwałych, a także o charakterze ciągłym, traktować należy ostatni moment działania sprawcy, w tym czas dokonania ostatniego z czynów składających się na realizację przestępstwa (deliktu [...]