Teza: postępowanie karne a postępowanie dyscyplinarne.
Podjęcie postępowania w sprawie zażalenia na postanowienie Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego Krajowej Izby
Radców Prawnych o odmowie wszczęcia dochodzenia jest uzależnione od dalszego biegu postępowania karnego w
sprawie.

 

WO 96.19.docx