Teza: postępowanie karne a postępowanie dyscyplinarne.
Jeżeli obwiniony radca prawny został skazany prawomocnym wyrokiem za popełnione
przestępstwo, niezbędne jest stwierdzenie tożsamości czynu przypisanego jako przewinienie
dyscyplinarne z przestępstwem, za które obwiniony został skazany. Sąd dyscyplinarny
obowiązany więc jest dokonać niezbędnych ustaleń faktycznych i ocen co do tożsamości czynu.
Jest natomiast związany wyrokiem skazującym co do popełnienia przestępstwa (jego znamion).
Sądowi dyscyplinarnemu nie wolno wręcz dokonywać w tym zakresie własnych ustaleń i
ocen, a obwiniony nie może kwestionować w postępowaniu dyscyplinarnym faktu popełnienia
przestępstwa.

 

WO 45.20.docx