Teza: delikt dyscyplinarny a przestępstwo.
Sama ocena pokrzywdzonego, że czyn obwinionego radcy prawnego wypełnia znamiona nie tylko deliktu
dyscyplinarnego ale także przestępstwa, nie ma wpływu na termin przedawnienia karalności. Stwierdzenie, że dany
czyn, który jest deliktem dyscyplinarnym wypełnia także znamiona przestępstwa wymaga stwierdzenia prawomocnym
wyrokiem sądu karnego.

 

WO 2.20.docx