kara dyscyplinarna za niewypełnienie obowiązku doskonalenia zawodowego

WO-245/19

Teza: kara dyscyplinarna za niewypełnienie obowiązku doskonalenia zawodowego. Przy uwzględnieniu okoliczności łagodzących, karą adekwatną dla obwinionego będzie kara nagany Taka kara, wskazująca obwinionemu na niewłaściwe podejście do obowiązku doskonalenia zawodowego, powinna zmobilizować go do realizacji [...]

WO-243/19

Teza: kara dyscyplinarna za niewypełnienie obowiązku doskonalenia zawodowego. Sąd przychylił się do argumentacji dotyczącej nadmiernej surowości kary pieniężnej za niewypełnienia obowiązku szkoleniowego w kontekście ogólnej sytuacji życiowej obwinionej. Sytuacja rodzinna i sprawowanie bezpośredniej opieki nad [...]

WO-239/19

Teza: kara dyscyplinarna za niewypełnienie obowiązku doskonalenia zawodowego. Obwiniony zaniedbał obowiązek szkoleniowy w odniesieniu wyłącznie do części cyklu szkoleniowego obejmującego 13 miesięcy. W przypadku istotnych perturbacji życiowych ten skrócony okres mógł utrudniać obwinionemu realizację obowiązku [...]

WO-232/19

Teza: kara dyscyplinarna za niewypełnienie obowiązku doskonalenia zawodowego. Sytuacja osobista obwinionej, przy jednoczesnym niewykonywaniu zawodu w całym okresie rozliczeniowym i niekaralności dyscyplinarnej, przemawiają za zastosowaniem kary łagodniejszej za brak punktów szkoleniowych, w miejsce kary pieniężnej [...]