Teza: kara dyscyplinarna za niewypełnienie obowiązku doskonalenia zawodowego.
Sąd przychylił się do argumentacji dotyczącej nadmiernej surowości kary pieniężnej za niewypełnienia obowiązku
szkoleniowego w kontekście ogólnej sytuacji życiowej obwinionej. Sytuacja rodzinna i sprawowanie bezpośredniej
opieki nad małymi dziećmi, przy jednoczesnym niewykonywaniu zawodu i deklaracji, że w bieżącym cyklu
szkoleniowym obowiązek zostanie zrealizowany, przemawiają za zastosowaniem kary nagany.

 

WO – 243 19.docx