18. Pozostałe

WO-245/19

Teza: kara dyscyplinarna za niewypełnienie obowiązku doskonalenia zawodowego. Przy uwzględnieniu okoliczności łagodzących, karą adekwatną dla obwinionego będzie kara nagany Taka kara, wskazująca obwinionemu na niewłaściwe podejście do obowiązku doskonalenia zawodowego, powinna zmobilizować go do realizacji [...]

WO-243/19

Teza: kara dyscyplinarna za niewypełnienie obowiązku doskonalenia zawodowego. Sąd przychylił się do argumentacji dotyczącej nadmiernej surowości kary pieniężnej za niewypełnienia obowiązku szkoleniowego w kontekście ogólnej sytuacji życiowej obwinionej. Sytuacja rodzinna i sprawowanie bezpośredniej opieki nad [...]

WO-239/19

Teza: kara dyscyplinarna za niewypełnienie obowiązku doskonalenia zawodowego. Obwiniony zaniedbał obowiązek szkoleniowy w odniesieniu wyłącznie do części cyklu szkoleniowego obejmującego 13 miesięcy. W przypadku istotnych perturbacji życiowych ten skrócony okres mógł utrudniać obwinionemu realizację obowiązku [...]

WO-232/19

Teza: kara dyscyplinarna za niewypełnienie obowiązku doskonalenia zawodowego. Sytuacja osobista obwinionej, przy jednoczesnym niewykonywaniu zawodu w całym okresie rozliczeniowym i niekaralności dyscyplinarnej, przemawiają za zastosowaniem kary łagodniejszej za brak punktów szkoleniowych, w miejsce kary pieniężnej [...]

WO-218/19

Teza: znikoma społeczna szkodliwość czynu mimo niewypełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego. W szczególnych okolicznościach sprawy, w przypadku spełnienia przesłanek znikomej społecznej szkodliwości czynu, Wyższy Sąd Dyscyplinarny zobligowany był zgodnie z art. 437 § 2 k.p.k. w [...]

WO-189/19

Teza usprawiedliwiona nieobecność obwinionego na rozprawie. W wypadku gdy obwiniony usprawiedliwił swoje niestawiennictwo, poprzez przedłożenie zaświadczenia od lekarza sądowego, to bez stwierdzenia, że zaświadczenie to (okoliczności, które uzasadniły wystawienie go) nie zasługuje na wiarę, nie [...]

WO-3/19

Teza: termin na wniesienie środka zaskarżenia. Zgodnie z art. 124 k.p.k., który na podstawie art. 741 ustawy o radcach prawnych znajduje odpowiednie zastosowanie, termin na złożenie środka zaskarżenia jest zachowany m.in. wtedy gdy przed jego [...]

WO-202/19

Teza: przekazanie sprawy rzecznikowi dyscyplinarnemu celem uzupełnienia dochodzenia. Zwrot sprawy rzecznikowi dyscyplinarnemu celem uzupełnienia dochodzenia jest możliwy, jeżeli są spełnione przesłanki z art. 344a k.p.k. W przeciwnej sytuacji sąd sam przeprowadza konieczne dowody. WO 202 [...]