Teza: kara dyscyplinarna za niewypełnienie obowiązku doskonalenia zawodowego.
Obwiniony zaniedbał obowiązek szkoleniowy w odniesieniu wyłącznie do części cyklu szkoleniowego obejmującego
13 miesięcy. W przypadku istotnych perturbacji życiowych ten skrócony okres mógł utrudniać obwinionemu
realizację obowiązku i stanowić dodatkową okoliczność łagodząca. Obwiniony nigdy wcześniej nie popełnił deliktu
dyscyplinarnego, a jego skrucha pozwala przyjąć pozytywną prognozę dalszego postępowania. Wszystkie te
okoliczności uzasadniają wymierzenie zamiast kary pieniężnej kary nagany.

WO -239 19.docx