tymczasowe zawieszenie w czynnościach zawodowych

WO-166/19

Teza; tymczasowe zawieszenie w czynnościach zawodowych. Podstawową przesłanką uzasadniającą tymczasowe zawieszenie radcy prawnego w wykonywaniu czynności zawodowych na podstawie art. 652 ust 1 ustawy o radcach prawnych jest waga, rodzaj i skala zarzutów wobec radcy [...]

WO-183/19

Teza: tymczasowe zawieszenie w czynnościach zawodowych. Instytucja tymczasowego zawieszenia w czynnościach zawodowych nie narusza zasady domniemania niewinności, gdyż nie rozstrzyga w przedmiocie odpowiedzialności karnej (lub dyscyplinarnej) i nie prowadzi do obalenia tegoż domniemania. WO-183.19.docx

WO-73/19

Teza: tymczasowe zawieszenie w czynnościach zawodowych. W przypadku natychmiast wykonalnego ale nieprawomocnego postanowienia sądu dyscyplinarnego wydanego na podstawie art. 652 ust. 1 ustawy o radcach prawnych o tymczasowym zawieszeniu radcy prawnego w czynnościach zawodowych, przepisy [...]

WO-149/18

Nie ma podstawy prawnej do obciążenia radcy prawnego, tymczasowo zawieszonego w czynnościach zawodowych, kosztami postępowania dyscyplinarnego, skoro postępowanie dyscyplinarne przeciwko niemu dopiero się toczy się  i nie doszło do ukarania.   WO-149.18.docx  

WO-100/18

Radca prawny  przeciwko któremu toczy się postępowanie karne, może być tymczasowo zawieszony w czynnościach zawodowych przez sąd dyscyplinarny w szczególnie uzasadnionych okolicznościach sprawy. Za takie okoliczności należy uznać długą  listę zarzutów karnych postawionych radcy prawnemu [...]

WO-17/18

Ratio legis instytucji zawieszenia w czynnościach zawodowych nie jest wymierzenie kary za dotychczasowe zachowanie radcy prawnego a tylko zabezpieczenie przed ewentualnym, nienależytym wykonywaniem czynności zawodowych przez radcę prawnego i nie narusza zasady domniemania niewinności.8   [...]