Ratio legis instytucji zawieszenia w czynnościach zawodowych nie jest wymierzenie kary za dotychczasowe
zachowanie radcy prawnego a tylko zabezpieczenie przed ewentualnym, nienależytym wykonywaniem czynności
zawodowych przez radcę prawnego i nie narusza zasady domniemania niewinności.8

 

WO-17/18