2018

WO-127/18

Teza: odmowa zasądzenia kosztów obrony. W ocenie Wyższego Sądu Dyscyplinarnego wniosek o zasądzenie na rzecz obwinionego L.O. kosztów obrony w postępowaniu dyscyplinarnym nie zasługuje na uwzględnienie. Zgodnie z § 1 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości [...]

WO-38/18

Teza: przywrócenie terminu. Pomimo występowania u obwinionego kilku jednostek chorobowych, dysponowania przez niego szeregiem zwolnień lekarskich, jego stan w czasie do wniesienia kasacji nie był na tyle poważny, aby wykluczyć możliwość samodzielnego jej wniesienia w [...]

WO-171/18

Teza: tymczasowe zawieszenie radcy prawnego w czynnościach zawodowych. Uchylenie tymczasowego aresztowania radcy prawnego powoduje brak przesłanki zawieszenia obligatoryjnego z art. 652 ust. 2 ustawy o radcach prawnych. Jednakże Wyższy Sąd Dyscyplinarny z urzędu przeanalizował ewentualną [...]

WO-172/18

Teza: umorzenie postępowania dyscyplinarnego.  Nie może być pociągnięta do odpowiedzialności dyscyplinarnej osoba skreślona z listy radców prawnych. Jeżeli skreślenie nastąpiło w trakcie trwania postępowania dyscyplinarnego, postępowanie to podlega umorzeniu. WO-172.18.docx

WO-182/18

Teza: uchylenie postanowienia o tymczasowym zawieszeniu radcy prawnego w czynnościach zawodowych. W przypadku uchylenia środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania wobec radcy prawnego -  z powodu ustania przyczyny na podstawie której zastosowano tymczasowe zawieszenie radcy [...]