Teza: odmowa zasądzenia kosztów obrony.
W ocenie Wyższego Sądu Dyscyplinarnego wniosek o zasądzenie na rzecz obwinionego L.O. kosztów obrony w postępowaniu dyscyplinarnym nie zasługuje na uwzględnienie. Zgodnie z § 1 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie, wydanym na podstawie art. 16 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze opłaty za czynności adwokackie ustalone w tym rozporządzeniu przysługują za czynności adwokackie przed organami wymiaru sprawiedliwości. W konstytucyjnym pojęciu wymiaru sprawiedliwości nie mieszczą się jednak sądy dyscyplinarne.

WO 127 18