Teza: uzasadniona odmowa wszczęcia dochodzenia.

Radca prawny, który nie zgłasza w sądzie na żądanie klienta całkowicie niezasadnych wniosków dowodowych, nie popełnia deliktu dyscyplinarnego.

WO-161.18.docx