Teza: składanie przez radcę prawnego fałszywych zeznań

Składanie przez radcę prawnego fałszywych zeznań, potwierdzone prawomocnym wyrokiem karnym, jest deliktem dyscyplinarnym uzasadniającym wymierzenie obwinionemu kary zawieszenia prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego na czas 6 miesięcy.

WO-170.18.docx