13. Kary dyscyplinarne. Tymczasowe zawieszenie w czynnościach zawodowych

WO-221/19

Teza: Kara upomnienia za nienależyte wykonywanie czynności zawodowych. Obwiniona podczas widzenia urzędowego w Areszcie Śledczym naruszyła zasady etyki radcy prawnego poprzez przekazanie korespondencji tymczasowo aresztowanemu, poza wiedzą organu określonego w art. 217a § 1 k.k.w. [...]

WO-245/19

Teza: kara dyscyplinarna za niewypełnienie obowiązku doskonalenia zawodowego. Przy uwzględnieniu okoliczności łagodzących, karą adekwatną dla obwinionego będzie kara nagany Taka kara, wskazująca obwinionemu na niewłaściwe podejście do obowiązku doskonalenia zawodowego, powinna zmobilizować go do realizacji [...]

WO-243/19

Teza: kara dyscyplinarna za niewypełnienie obowiązku doskonalenia zawodowego. Sąd przychylił się do argumentacji dotyczącej nadmiernej surowości kary pieniężnej za niewypełnienia obowiązku szkoleniowego w kontekście ogólnej sytuacji życiowej obwinionej. Sytuacja rodzinna i sprawowanie bezpośredniej opieki nad [...]

WO-232/19

Teza: kara dyscyplinarna za niewypełnienie obowiązku doskonalenia zawodowego. Sytuacja osobista obwinionej, przy jednoczesnym niewykonywaniu zawodu w całym okresie rozliczeniowym i niekaralności dyscyplinarnej, przemawiają za zastosowaniem kary łagodniejszej za brak punktów szkoleniowych, w miejsce kary pieniężnej [...]

WO-166/19

Teza; tymczasowe zawieszenie w czynnościach zawodowych. Podstawową przesłanką uzasadniającą tymczasowe zawieszenie radcy prawnego w wykonywaniu czynności zawodowych na podstawie art. 652 ust 1 ustawy o radcach prawnych jest waga, rodzaj i skala zarzutów wobec radcy [...]

WO-207/19

Teza: kara dyscyplinarna w przypadku niewypełnienia obowiązku szkoleniowego. Mając na uwadze, stopień społecznej szkodliwości zarzucanego obwinionej czynu, jak również zachowanie obwinionej, a nadto jej wiek i stan majątkowy oraz fakt, że przeszła ona na emeryturę [...]

WO-179/19

Teza: niewłaściwa postawa radcy prawnego; kara pieniężna. Obwiniona przebywając na zwolnieniu lekarskim i pobierając z tego tytułu zasiłek chorobowy wypłacany przez ZUS aktywnie wykonywała czynności radcy prawnego w swojej kancelarii, świadcząc usługę prawniczą dla klienta. [...]