Teza: zasada ponoszenia kosztów postępowania dyscyplinarnego.

Koszty postępowania dyscyplinarnego ponosi obwiniony jedynie w przypadku jego ukarania, a w pozostałych przypadkach koszty  pokrywa właściwa okręgowa izba radców prawnych lub Krajowa Izba Radców Prawnych. W tym zakresie przepisy ustawy o radcach prawnych zawierają regulację kompleksową, stąd brak jest podstaw do odpowiedniego stosowania przepisów kodeksu postępowania karnego.

WO-50 19.docx