Teza: zmniejszenie wymaganej ilości punktów szkoleniowych.

Wymaganą liczbę punktów szkoleniowych w odniesieniu do radców prawnych niezdolnych do pracy z powodu choroby trwającej dłużej niż 6 miesięcy, zmniejsza się proporcjonalnie o okres choroby w danym cyklu szkoleniowym licząc w pełnych miesiącach. W świetle powyższego zgromadzone przez obwinionego 36 pkt szkoleniowe są wystarczające do wypełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego.

WO-175 19.docx