WO-175/19

Teza: zmniejszenie wymaganej ilości punktów szkoleniowych. Wymaganą liczbę punktów szkoleniowych w odniesieniu do radców prawnych niezdolnych do pracy z powodu choroby trwającej dłużej niż 6 miesięcy, zmniejsza się proporcjonalnie o okres choroby w danym cyklu [...]