Teza: znikoma społeczna szkodliwość czynu mimo niewypełnienia obowiązku doskonalenia
zawodowego.
W szczególnych okolicznościach sprawy, w przypadku spełnienia przesłanek znikomej społecznej szkodliwości czynu,
Wyższy Sąd Dyscyplinarny zobligowany był zgodnie z art. 437 § 2 k.p.k. w zw. z art. 17 § 1 pkt 3 k.p.k. uchylić zaskarżone
orzeczenie i umorzyć postępowanie.

 

WO -218 19.docx