Teza: kara dyscyplinarna w przypadku niewypełnienia obowiązku szkoleniowego.
Mając na uwadze, stopień społecznej szkodliwości zarzucanego obwinionej czynu, jak również zachowanie obwinionej,
a nadto jej wiek i stan majątkowy oraz fakt, że przeszła ona na emeryturę i nie prowadzi działalności gospodarczej WSD
uznał, że orzeczona w postępowaniu przez sądem I instancji kara pieniężna w wysokości 3300 zł za niewypełnienie
obowiązku szkoleniowego jest rażąco wygórowana. Dlatego WSD wymierzył karę nagany.

WO-207 19.docx