Teza

WO-179/18

Teza: przedawnienie dyscyplinarne Ustalenie czasu popełnienia przewinienia dyscyplinarnego ma istotne znaczenie dla pociągnięcia radcy prawnego do odpowiedzialności dyscyplinarnej. Jest ono ważnym składnikiem formułowania zarzutu popełnienia przewinienia i jest związane ze stosowaniem norm gwarancyjnych prawa dyscyplinarnego. [...]

2021-03-15T15:42:57+01:002019/03/19|Categories: 15. Przedawnienie|Tags: , |

WO-178/18

Złożenie przez obwinionego wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej klienta do Sądu Rejonowego w Bydgoszczy bez poinformowania sądu o oddaleniu tożsamego podmiotowo i przedmiotowo wniosku przez Sąd Rejonowy w Legnicy, podczas gdy przesłanki nie uległy zmianie, [...]

WO-177/18

Oczekiwania na orzeczenie Sądu Najwyższego w sprawie rozstrzygnięcia kasatoryjnego w sprawie karnej obwinionego radcy prawnego, a tym bardziej na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich, nie uzasadnia zawieszenia postępowania dyscyplinarnego.   WO-177.18.zawieszenie.docx

WO-175/18

Teza: status strony pokrzywdzonej Lakoniczne stwierdzenie zawarte w uzasadnieniu zarządzenia Przewodniczącego Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego, w którym odmówił on przyjęcia odwołania i pozostawił je w aktach bez rozpoznania, uznając, że  odwołujący nie miał statusu strony pokrzywdzonej, [...]

WO-173/18

Teza: właściwość sądu dyscyplinarnego Sądem właściwym do rozpoznania sprawy dyscyplinarnej jest sąd tej izby, której obwiniony jest członkiem w chwili wszczęcia postępowania dyscyplinarnego a wszczęcie postępowania następuje poprzez wydanie postanowienia rzecznika dyscyplinarnego. WO-173.18.docx

2021-03-15T15:43:07+01:002019/03/19|Categories: 18. Pozostałe|Tags: , |

WO-172/18

Teza: umorzenie postępowania dyscyplinarnego.  Nie może być pociągnięta do odpowiedzialności dyscyplinarnej osoba skreślona z listy radców prawnych. Jeżeli skreślenie nastąpiło w trakcie trwania postępowania dyscyplinarnego, postępowanie to podlega umorzeniu. WO-172.18.docx

WO-171/18

Teza: tymczasowe zawieszenie radcy prawnego w czynnościach zawodowych. Uchylenie tymczasowego aresztowania radcy prawnego powoduje brak przesłanki zawieszenia obligatoryjnego z art. 652 ust. 2 ustawy o radcach prawnych. Jednakże Wyższy Sąd Dyscyplinarny z urzędu przeanalizował ewentualną [...]

WO-171/18

Zgodnie z brzmieniem art. 652 ust. 2 ustawy o radcach prawnych, sąd dyscyplinarny orzeka obligatoryjnie o tymczasowym zawieszeniu w czynnościach zawodowych radcy prawnego, w stosunku do którego, w prowadzonym przeciwko niemu postępowaniu karnym zastosowano tymczasowe [...]

WO-169/18

Teza: poczytalność obwinionego; kary dyscyplinarne Stan zdrowia psychicznego obwinionego a w szczególności jego poczytalność w czasie czynu, jako warunek przypisania winy, jest ustaleniem o kluczowym znaczeniu dla przypisania odpowiedzialności dyscyplinarnej, wymagającym zarazem wiedzy specjalnej. Wymierzenie [...]