2015

WO-104/15

Analizując status skarżącego należy wskazać na istotę pokrzywdzenia i osoby pokrzywdzonego. O pokrzywdzeniu decyduje bezpośredniość naruszonego lub zagrożonego przestępstwem dobra prawnego a o tym, czyje dobro prawne zostało w konkretnej sytuacji naruszone decyduje prawo karne [...]

WO-113/15

Przy ocenie stopnia społecznej szkodliwości czynu sąd bierze pod uwagę rodzaj i charakter naruszonego dobra, rozmiary wyrządzonej lub grożącej szkody, sposób i okoliczności popełnienia czynu, wagę naruszonych przez sprawcę obowiązków, jak również postać zamiaru, motywację [...]

WO-107/15

Podstawą odpowiedzialności dyscyplinarnej radcy prawnego musi być przepis ustawy o radcach prawnych. Wskazanie wyłącznie przepisu Kodeksu Etyki Radcy Prawnego nie może w żadnym razie stanowić samodzielnej podstawy odpowiedzialności dyscyplinarnej, odpowiedzialności o charakterze represyjnym. WO-107 15

WO-108/15

W postępowaniu dyscyplinarnym prowadzonym wobec radcy prawnego, którego prawomocnym orzeczeniem uznano za kłamcę lustracyjnego, nie prowadzi się ponownie postępowania dowodowego, mającego na celu zbadanie, czy oświadczenie lustracyjne złożone przez radcę prawnego jest prawdziwe. Sąd dyscyplinarny [...]