W postępowaniu dyscyplinarnym prowadzonym wobec radcy prawnego, którego prawomocnym orzeczeniem uznano za kłamcę lustracyjnego, nie prowadzi się ponownie postępowania dowodowego, mającego na celu zbadanie, czy oświadczenie lustracyjne złożone przez radcę prawnego jest prawdziwe. Sąd dyscyplinarny jest w tym zakresie w pełni związany prawomocnym orzeczeniem o kłamstwie lustracyjnym radcy prawnego.

WO-108 15