2015

WO-106/15

W myśl odpowiednio stosowanego przepisu art. 410 k.p.k. podstawę orzeczenia okręgowego sądu dyscyplinarnego może stanowić tylko całokształt okoliczności ujawnionych w toku rozprawy głównej. Z protokołu rozprawy przeprowadzonej przez sąd nie wynika, aby przeprowadził on jakiekolwiek [...]

WO-102/15

Profesjonalny pełnomocnik zawsze jest zobowiązany do stawiennictwa na rozprawach. Jeżeli jest to niemożliwe, powinien usprawiedliwić przed sądem swoją nieobecność lub zapewnić zastępstwo. Sąd nie musi badać uszczerbku wynikającego z niestawiennictwa obwinionego, gdyż sama nieusprawiedliwiona nieobecność [...]

WO-101/15

Orzeczenie Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego wydane było w trybie konsensualnym według reguły przewidzianej w art.387 § 2 k.p.k. w zw. z art. 74¹ ustawy o radcach prawnych. Konsensualny tryb ustalenia wysokości kary nie zwalnia sądu dyscyplinarnego [...]