W myśl odpowiednio stosowanego przepisu art. 410 k.p.k. podstawę orzeczenia okręgowego sądu dyscyplinarnego może stanowić tylko całokształt okoliczności ujawnionych w toku rozprawy głównej. Z protokołu rozprawy przeprowadzonej przez sąd nie wynika, aby przeprowadził on jakiekolwiek dowody, co stanowi podstawę do uchylenia orzeczenia, zgodnie z przepisem art. 438 pkt 2 k.p.k.

WO-106 15