Skoro działalność radcy prawnego objęta skargą miała miejsce w okresie od dnia 15 października 2001r. kiedy wytoczono powództwo, do dnia 21 sierpnia 2006r. kiedy zapadł wyrok w I instancji a skarżący wniósł skargę dopiero w 2010r, na skutek czego dnia 18 października 2010 r. Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego wszczął dochodzenie, to nastąpiło przedawnienie ścigania, co skutkuje umorzeniem postępowania.

WO-115 15