Zachowanie radcy prawnego, polegające na naruszeniu tajemnicy zawodowej, stanowiące przedmiot prowadzonego postępowania dyscyplinarnego, miało miejsce w czasie od wrześniu do listopada 2010 r. Bezsporne jest, że postępowanie dyscyplinarne zostało wszczęte w dniu 20 maja 2014 r. Tak więc upłynął termin przedawnienia przewidziany w art.70 ust. 1 ustawy o radcach prawnych, co uzasadnia umorzenie postępowania dyscyplinarnego na podstawie art. 17 § 1 pkt. 6 k.p.k. w zw. z art. 741 pkt.1 ustawy o radcach prawnych.

WO-109 15