WO-112/15

Wyroki karne nie mają wprawdzie charakteru prejudycjalnego w stosunku do orzeczeń sądów dyscyplinarnych, jednakże powinny być brane pod uwagę w postępowaniu dyscyplinarnym. WO-112 15