Wyższy Sąd Dyscyplinarny nie podzielił zarzutu obwinionej, że wymierzona kara upomnienia nie rodzi żadnych skutków prawnych dla radcy prawnego. Zgodnie z art. 71 ust. 5 pkt. 1 ustawy o radcach prawnych, usunięcie wzmianki o ukaraniu dyscyplinarnym w przypadku wymierzenia kary upomnienia następuje dopiero po upływie trzech lat od uprawomocnienia się orzeczenia dyscyplinarnego orzekającego karę – jeżeli radca prawny nie zostanie w tym czasie ukarany lub nie zostanie wszczęte przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne.

Poprawione WO-100 15