07. Przedawnienie karalności

SDI 32/16

Ustawodawca w odniesieniu do deliktu polegającego na złożeniu niezgodnego z prawdą oświadczenia lustracyjnego, co zostało stwierdzone prawomocny orzeczeniem sądu powszechnego, w ogóle nie przewidział przedawnienia w postępowaniu dyscyplinarnym. Uzasadnia to specyfika postępowań lustracyjnych i dyscyplinarnych, [...]

2021-04-06T12:48:39+02:002016/07/27|Categories: 07. Przedawnienie karalności|Tags: |

SDI 7/16

W sposób oczywisty prawidłowe ustalenie daty końcowej popełnienia czynu przypisanego obwinionemu ma fundamentalne znaczenie dla oceny, czy w sprawie nie doszło do przedawnienia karalności zarzuconego czynu i to jeszcze na etapie orzekania przez Sąd Dyscyplinarny [...]

2021-04-06T12:52:04+02:002016/04/05|Categories: 07. Przedawnienie karalności|Tags: |

SDI 34/14

W odniesieniu do postępowania dyscyplinarnego dotyczącego deliktu polegającego na kłamstwie lustracyjnym nie stosuje się właściwych dla przestępstw terminów przedawnienia, które zostały określone przez ustawodawcę w rozdziale XI Kodeksu Karnego, ponieważ ww. delikt dyscyplinarny nie jest [...]

2021-03-15T14:25:56+01:002014/11/26|Categories: 07. Przedawnienie karalności|Tags: |

SDI 22/13

Kwestia przedawnienia karalności czynu jest aktualna do momentu wydania prawomocnego orzeczenia przez organ procesowy i odżywa tylko w razie jego uchylenia przez SN, stąd też pogląd odnośnie biegu przedawnienia po wydaniu prawomocnego orzeczenia aż do [...]

2018-05-09T14:20:59+02:002013/09/09|Categories: 07. Przedawnienie karalności|

SDI 20/05

Jeżeli w czasie orzekania nastąpiło przedawnienie karalności deliktu dyscyplinarnego, sąd odwoławczy ma podstawę do wydania orzeczenia uniewinniającego tylko w sytuacji gdyby doszedł do wniosku, że w przedmiotowej sprawie zostały należycie wyjaśnione wszystkie okoliczności, zebrano kompletny [...]

2018-06-06T12:00:38+02:002005/08/30|Categories: 07. Przedawnienie karalności|