Teza

WO-113/15

Przy ocenie stopnia społecznej szkodliwości czynu sąd bierze pod uwagę rodzaj i charakter naruszonego dobra, rozmiary wyrządzonej lub grożącej szkody, sposób i okoliczności popełnienia czynu, wagę naruszonych przez sprawcę obowiązków, jak również postać zamiaru, motywację [...]

WO-108/15

W postępowaniu dyscyplinarnym prowadzonym wobec radcy prawnego, którego prawomocnym orzeczeniem uznano za kłamcę lustracyjnego, nie prowadzi się ponownie postępowania dowodowego, mającego na celu zbadanie, czy oświadczenie lustracyjne złożone przez radcę prawnego jest prawdziwe. Sąd dyscyplinarny [...]

WO-107/15

Podstawą odpowiedzialności dyscyplinarnej radcy prawnego musi być przepis ustawy o radcach prawnych. Wskazanie wyłącznie przepisu Kodeksu Etyki Radcy Prawnego nie może w żadnym razie stanowić samodzielnej podstawy odpowiedzialności dyscyplinarnej, odpowiedzialności o charakterze represyjnym. WO-107 15

WO-106/15

W myśl odpowiednio stosowanego przepisu art. 410 k.p.k. podstawę orzeczenia okręgowego sądu dyscyplinarnego może stanowić tylko całokształt okoliczności ujawnionych w toku rozprawy głównej. Z protokołu rozprawy przeprowadzonej przez sąd nie wynika, aby przeprowadził on jakiekolwiek [...]

WO-104/15

Analizując status skarżącego należy wskazać na istotę pokrzywdzenia i osoby pokrzywdzonego. O pokrzywdzeniu decyduje bezpośredniość naruszonego lub zagrożonego przestępstwem dobra prawnego a o tym, czyje dobro prawne zostało w konkretnej sytuacji naruszone decyduje prawo karne [...]