01. Naruszenie godności i wymaganej staranności zawodu przy wykonywaniu czynności zawodowych

02. Naruszenie godności zawodu w działalności publicznej

03. Naruszenie godności zawodu w życiu prywatnym

04. Tajemnica zawodowa

05. Zajęcie niedopuszczalne oraz konflikt interesów

06. Informowanie o wykonywaniu zawodu oraz pozyskiwanie klientów

07. Rozliczenie z klientem

08. Wolność słowa i pisma

09. Stosunki z klientem

10. Stosunek do sądów i urzędów

11. Stosunek pomiędzy radcami prawnymi

12. Stosunki radcy prawnego z samorządem

13. Kary dyscyplinarne. Tymczasowe zawieszenie w czynnościach zawodowych

14. Postępowanie dyscyplinarne a postępowanie karne

15. Przedawnienie

16. Koszty postępowania dyscyplinarnego

17. Odpowiednie stosowanie przepisów kodeksu karnego i kodeksu postępowania karnego

18. Pozostałe

19. Postanowienia