Teza

WO-204/19

Teza: naruszenie prawa do obrony Obwiniony, który przedłożył przed sądem wezwanie na rozprawę karną przed sądem powszechnym w charakterze świadka, usprawiedliwił należycie swoją nieobecność. Radca prawny - świadek nie miał wyboru, czy możliwości ustanowienia substytuta. [...]

WO-202/19

Teza: przekazanie sprawy rzecznikowi dyscyplinarnemu celem uzupełnienia dochodzenia. Zwrot sprawy rzecznikowi dyscyplinarnemu celem uzupełnienia dochodzenia jest możliwy, jeżeli są spełnione przesłanki z art. 344a k.p.k. W przeciwnej sytuacji sąd sam przeprowadza konieczne dowody. WO 202 [...]

WO-201/19

Teza: naruszenie godności zawodu; brak ustaleń dot. wynagrodzenia. Obwiniony pełniąc funkcję członka zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej jednocześnie świadczył stałą pomoc prawną jako radca prawny na podstawie ustnych ustaleń, co skutkowało, że w ramach obowiązków członka zarządu, [...]

WO-198/19

Teza: zasadna odmowa wszczęcia dochodzenia wobec Dziekana OIRP. W przypadku prawomocnego orzeczenia wymierzającego karę pozbawienia prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych podjęła zasadną uchwałę o skreśleniu skarżącej z listy radców [...]

WO-196/19

Teza: zarzuty karne dot. życia prywatnego (małżeńskiego) radcy prawnego a tymczasowe zawieszenie w czynnościach zawodowych. Zastosowanie środka w postaci tymczasowego zawieszenia w czynnościach zawodowych radcy prawnego ma na celu zabezpieczenie przed ewentualnymi niepożądanymi jego działaniami, [...]

WO-191/19

Teza: konflikt interesów; naruszenie tajemnicy zawodowej. Obwiniony  najpierw reprezentował K. B. w sprawie o dział spadku ze zniesieniem współwłasności nieruchomości oraz sporządził projekt umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości wchodzącej w skład tego spadku, następnie podjął się [...]

WO-190/19

Teza: związanie sądu wskazaniami sądu odwoławczego. Zapatrywania prawne i wskazania sądu odwoławczego co do dalszego postępowania są wiążące dla sądu, któremu sprawę przekazano do ponownego rozpoznania. Powyższe związanie dotyczy więc sądu pierwszej instancji, a nie [...]

WO-189/19

Teza usprawiedliwiona nieobecność obwinionego na rozprawie. W wypadku gdy obwiniony usprawiedliwił swoje niestawiennictwo, poprzez przedłożenie zaświadczenia od lekarza sądowego, to bez stwierdzenia, że zaświadczenie to (okoliczności, które uzasadniły wystawienie go) nie zasługuje na wiarę, nie [...]

WO-189/19

Teza: śmierć obwinionego w trakcie postępowania dyscyplinarnego W przypadku śmierci obwinionego postępowanie dyscyplinarne umarza się w każdym jego stadium, nawet jeśli zostało wydane już orzeczenie, ale nie doszło jeszcze do jego uprawomocnienia się. WO-189.19.docx