Przedawnienie karalności

WO-47/16

Stanowiące negatywną przesłankę procesową przedawnienie karalności podlega badaniu przez sąd odwoławczy niezależnie od granic środka odwoławczego i postawionych zarzutów, jako że jej wystąpienie należy do bezwzględnych przyczyn odwoławczych. WO-47 16

WO-89/15

Karalność przewinienia dyscyplinarnego ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęło pięć lat. Wysyłanie przez obwinioną do pokrzywdzonego pism, zawierających sformułowania i zwroty naruszające godność zawodu radcy prawnego, przekraczające rzeczową potrzebę ich użycia w celu ochrony [...]