Zgodnie z art. 70 ust. 2 ustawy o radcach prawnych w brzmieniu obowiązującym w chwili orzekania, w razie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego karalność przewinienia dyscyplinarnego ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęło pięć lat, a w przypadkach przewidzianych w art. 11 ust. 2 — trzy lata. W rozpoznawanej sprawie obwinionemu zarzucono popełnienie czynu dyscyplinarnego popełnionego w dniu 19 września 2012 r. Zatem w chwili wyrokowania przed Wyższym Sądem Dyscyplinarnym od daty tego czynu upłynęły trzy lata, co powoduje konieczność umorzenia postępowania w zakresie zarzutu postawionego obwinionemu.

WO-46 15