Stanowiące negatywną przesłankę procesową przedawnienie karalności podlega badaniu przez sąd odwoławczy niezależnie od granic środka odwoławczego i postawionych zarzutów, jako że jej wystąpienie należy do bezwzględnych przyczyn odwoławczych.

WO-47 16