Teza

WO-102/15

Profesjonalny pełnomocnik zawsze jest zobowiązany do stawiennictwa na rozprawach. Jeżeli jest to niemożliwe, powinien usprawiedliwić przed sądem swoją nieobecność lub zapewnić zastępstwo. Sąd nie musi badać uszczerbku wynikającego z niestawiennictwa obwinionego, gdyż sama nieusprawiedliwiona nieobecność [...]

WO-101/15

Orzeczenie Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego wydane było w trybie konsensualnym według reguły przewidzianej w art.387 § 2 k.p.k. w zw. z art. 74¹ ustawy o radcach prawnych. Konsensualny tryb ustalenia wysokości kary nie zwalnia sądu dyscyplinarnego [...]

WO-95/15

Tajemnicą zawodową objęte jest wszystko, o czym radca dowiedział się w związku z wykonywaniem obsługi prawnej. Nie dochowanie tajemnicy zawodowej, nawet gdy radca prawny działał w słusznym interesie społecznym, stanowi poważne przewinienie dyscyplinarne. WO-95 15

2021-04-02T10:08:25+02:002016/03/14|Categories: 04. Tajemnica zawodowa|Tags: , |

WO-89/15

Karalność przewinienia dyscyplinarnego ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęło pięć lat. Wysyłanie przez obwinioną do pokrzywdzonego pism, zawierających sformułowania i zwroty naruszające godność zawodu radcy prawnego, przekraczające rzeczową potrzebę ich użycia w celu ochrony [...]